FORMACIÓ

Sostenibilitat, eficiència energètica i arquitectura

Arquitectura, i punt.

Avui dia, ningú posa en dubte la necessitat de compaginar de forma sostenible i sostinguda l’activitat humana amb la cura i la protecció del medi ambient.

És per això que hem d’entendre que parlar “d’arquitectura sostenible” ja no és l’escenari ideal, cal anar més enllà. Cal que interioritzem i assumim que l’arquitectura i la construcció han de ser sostenibles per si mateixes, han de plantejar-se sempre des de la vessant bioclimàtica, han d’estar pensades i resoltes des de l’eficiència energètica, han de tenir intrínsec anàlisi del medi que l’envolta, de l’estalvi de recursos i energia, de la racionalització de les matèries primeres i l’aigua. I per això, arquitectura i sostenibilitat han de ser dos conceptes indissolubles.

Què entenem per sostenible?

Segons l’entrada “arquitectura bioclimàtica” de la Wikipedia, es defineix com: Arquitectura adaptada al medi ambient en el disseny d’edificis, amb la finalitat d’optimitzar el consum de recursos naturals per tal d’estalviar el màxim d’energia i fer més saludables els edificis.

Quan avui dia plantegem un nou projecte, i ho fem des de criteris sostenibles o bioclimàtics, estem donant per fets un seguit de conceptes claus, que el projecte complirà:

– Ús conscient de tècniques i materials respectuosos amb el medi ambient.
Baixes emissions de CO2; Anàlisis del cicle de vida dels materials i sistemes constructius emprats.
– Sistemes de disseny passiu per estalviar energia i reduir demandes energètiques.
– Ús d’energies renovables per als sistemes actius, màxima eficiència d’aquests.
– Respecte per l’entorn, estudi de l’emplaçament i minimitzar l’impacte.
Confort hidrotèrmic, salubritat, confort lumínic, accessibilitat i habitabilitat.
Construcció circular: Preveure el fi de la vida útil i la seva reutilització o reciclatge.

Exemple de projecte de GCT Arquitectes i algunes de les solucions sostenibles aplicades.
 

Estat actual i normatives.

Al 2010, la Unió Europea incorpora el concepte d’Edifici de Consum gairebé Nul (nZEB), a través de la Directiva Europea d’Eficiència Energètica 2010/31/UE, que plantejava que a partir de 2020 tots els edificis residencials de nova construcció fossin nZEB.

Actualment, la Directiva Europea d’Eficiència Energètica en vigor és la 2018/844 (EPBD). Amb aquesta nova normativa, es defineixen alguns conceptes, dels que destaquem:

  • Tant obra nova com rehabilitacions hauran d’incorporar fonts d’energia renovables.
  • Es defineixen els sistemes d’automatització i control dels edificis.
  • Es defineix un pla d’actuació d’ara fins a 2050, per renovar el parc edificat.
  • Incentiva el finançament públic per a la renovació i rehabilitació energètica.

Amb l’actualització del Codi Tècnic de la Edificació al Setembre de 2020, s’han recollit molts d’aquests aspectes, incrementant les exigències a nivell energètic, amb la modificació substancial del Document Bàsic en Estalvi d’Energia, el DB-HE.

Actualment, el 30% del consum final d’energia prové de l’ús i manteniment dels habitatges construïts, i tenim, només a Espanya, 25 milions d’habitatges construïts, dels quals el 60% o més són construïts sense complir cap mena de normativa energètica i, per tant, altament ineficients i costosos de mantenir. Això també vol dir que tenim un important marge de millora. El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, PNIEC, posa el focus, de forma encertada, en la rehabilitació i millora d’aquest parc edificat, marcant fites en la reducció del consum energètic entre els períodes 2021-2030, i fins al 2050.

Quin és el nostre paper?

A GCT Arquitectes hem desenvolupat una metodologia de treball que apliquem als nostres projectes per aconseguir el màxim nivell de sostenibilitat i eficiència energètica possibles, en funció de les necessitats i característiques de cada projecte i client.

Etiquetes pròpies de GCT Arquitectes, per quantificar els resultats d’eficiència

Els pilars que considerem imprescindibles a l’hora de projectar de forma sostenible són els que hem vingut comentant, resumits en:

  • Aplicació de disseny i sistemes passius per reduir la demanda i augmentar el confort.
  • Optimització dels recursos i dels materials disponibles.
  • Reducció del consum d’energia, i ús d’energies renovables i eficients.
  • Reducció dels residus generats i de les emissions de CO2.
  • Reducció del consum en quant a manteniment, explotació i ús del edifici.
  • Augment de la qualitat de vida dels ocupants; Confort higrotèrmic, acústic, lumínic, accessibilitat, habitabilitat, salubritat…
Resum dels principals pilars de l’arquitectura sostenible. Font GCT Arquitectes.

Partint d’aquests conceptes, estudiem i elaborem cada projecte de manera individualitzada, i els apliquem en major o menor grau escollint les opcions que aporten majors beneficis a menor cost, per tal d’arribar el més lluny possible dins la viabilitat del projecte.

L’equip de GCT Arquitectes en una jornada de formació interna

Així com la sostenibilitat és present i futur de l’arquitectura, cal que, a més, incorporem altres conceptes com la reutilització, el cicle de vida i la construcció circular. Poc a poc tots aquests conceptes formaran part de l’arquitectura i la construcció com ara ho són la seguretat estructural o les instal·lacions climàtiques.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound