GCT-Rehabilitació-BANYS-VELLS
Patrimoni arquitectònic

Rehabilitació energètica

Situació actual del parc edificat

Segons dades oficials del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), a Espanya hi ha fins a 25 milions d’habitatges, el 90% del qual és anterior a l’aplicació del Codi Tècnic de la Edificació (CTE) i per tant construït sota una normativa i paràmetres en quant a energia molt inferiors als estàndards actuals. I fins al 60% és anterior a la norma NBE-CT 79, i per tant construïts sense cap mena de normativa sobre eficiència energètica.

Aquestes dades que per si són preocupants, ens obren per una altra banda un ventall de possibilitats de millora a nivell energètic, amb un marge d’estalvi molt alt.

Avantatges de rehabilitar 

Alguns dels avantatges de rehabilitar són:

 • Estalvi en la despesa energètica mensual
 • Reducció del impacte ambiental
 • Reducció de la dependència energètica exterior
 • Reducció de la pobresa energètica
 • Afavoriment de la producció i activitat econòmica sostenible
 • Ajudes públiques econòmiques per la millora energètica
 • Finançament amb condicions superiors

Per tant, els avantatges es centren fonamentalment en la sostenibilitat i en la reducció del consum energètic, que a la fí es tradueixen en importants estalvis econòmics.

GCT Arquitectes – Projecte, obra i acompanyament

Com a despatx d’arquitectura amb més de 25 anys d’experiència, hem realitzat tot tipus d’intervencions en el patrimoni arquitectònic al llarg dels anys, millorant l’estat i les prestacions energètiques d’incomptables edificis.

La nostra feina es basa en: 

 • Estudi de l’estat actual. Recopilem informació, realitzem anàlisis, fem aixecament planimètric i una auditoria energètica. 
 • Estudi de propostes de millora, comparant i valorant les opcions d’intervenció i quantificant la millora energètica, el cost i el retorn de la inversió. 
 • Redacció del projecte de reforma i rehabilitació. 
 • Realització de la Certificació d’Eficiència Energètica (CEE), indispensable per comparar l’estat previ i el millorat, i per poder optar a demanar ajuts públics com els dels fons Next Generation.
 • Gestió i suport en la tramitació dels ajuts públics. 
 • Gestió i Direcció d’obra, així com del Control de qualitat.

D’aquesta forma, donem un suport i acompanyament global des del primer moment i fins a la finalització de les obres, juntament amb la tramitació dels ajuts econòmics als que es pugui optar.

Què pots rehabilitar del teu edifici o habitatge? 

Algunes de les intervencions que habitualment realitzem en edificació existent, i que suposen una millor relació cost – resultat són: 

 • Millora de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes, terres…), essent el SATE una de les solucions claus amb millors rendiments.
 • Substitució de fusteries (finestres, portes i balconeres) per altres amb millors prestacions tèrmiques i d’estanqueïtat.
 • Proteccions solars, per reduir la demanda de refrigeració a l’estiu.
 • Substitució i millora de les instal·lacions, per reduir el consum i fer-les més eficients.
 • Instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energies renovables, com plaques solars fotovoltaiques o altres sistemes.
 • Sistemes de gestió i control (domòtica, gestió d’instal·lacions, control d’il·luminació, etc.).

Ajuts econòmics – Fons Next Generation

Actualment, a través dels Ajuts per a la rehabilitació dels fons europeus Next Generation, és relativament senzill optar a un important ajut econòmic en funció de la intervenció a realitzar, que ajudarà a cobrir els costos de rehabilitar i a reduir el temps de retorn de la inversió.

Els fons Next Generation suposen la injecció més important de la història a nivell econòmic per ajuts destinats a noves tecnologies i reducció del consum energètic.

Per a la construcció, els ajuts es distribueixen en funció de la tipologia d’edifici i de la intervenció que s’hi realitzi, i es poden subvencionar des de la substitució de fusteries (portes i finestres) fins a la millora de la envolupant tèrmica (façanes, terres i coberta) o la substitució de les instal·lacions per altres de més eficients.

Un altre important focus d’atenció és l’aprofitament d’energies renovables, mitjançant la instal·lació de sistemes com:

 • Plaques fotovoltaiques
 • Plaques solars tèrmiques
 • Aerotermos o aerogeneradors
 • Sistemes de geotèrmia
 • etc

Aquestes intervencions també estan finançades amb ajuts estatals i en molts casos amb ajuts locals (municipals com la reducció del IBI o supramunicipals en alguns casos). 

Subvenció i finançament – Estalvi econòmic

Val la pena incidir en la importància històrica d’aquest paquet d’ajuts:

Aquests fons poden arribar a subvencionar fins al 80% de l’actuació en cas d’edificis plurifamiliars, i fins al 40% en edificis unifamiliars.

A més, són ajuts compatibles amb altres programes, per la qual cosa estudiant bé cada cas es pot arribar a aconseguir un conjunt de subvencions que reduirien al mínim la inversió que el propietari hauria de fer (a més de deduccions fiscals en la declaració de la renta, reducció del IBI…).

Resum programes ajudes Fons Next Generation
Resum d’un dels programes d’ajuts del fons Next Generation. Font: COAC

Destacar que els honoraris professionals (projectes tècnics, informes, certificats energètics, despeses administratives i de gestió…) també estan subvencionats.

Aprofitant aquestes subvencions, l’impacte econòmic de rehabilitar l’edifici o habitatge es veu dràsticament reduït.

A més, i per facilitar-ne el procés, molts bancs financen aquestes obres amb crèdits amb un tipus d’interès reduït, el qual es podrà amortitzar quan es cobri l’ajut econòmic.

L’esquema del procés econòmic seria el següent:

Flux procés econòmic finançament Fons Next Generation
Flux del procés econòmic. Font: COAC. Quadre elaborat per l’AHC.

És per tot això que entenem que ara és un bon moment per decidir-se a rehabilitar un edifici o habitatge, doncs la situació econòmica i els ajuts públics que ara mateix es posen a l’abast representen un avantatge econòmic molt important, i permeten afrontar les importants despeses reduint el risc i el temps d’amortització de l’obra, a més de suposar una trascendental reducció de l’impacte ambiental en disminuir el consum energètic i per tant en afavorir la reducció de les factures mensuals associades. 

Des de GCT Arquitectes estem preparat per guiar i acompanyar als nostres clients en tot el procés, des del plantejament inicial fins a l’elaboració d’un projecte de qualitat amb les millors i més avançades solucions, tot gràcies als nostres professionals i al nostre equip de col·laboradors.

Si t’ha resultat interessant aquest contingut i vols ampliar-ne informació, no dubtis a contactar amb nosaltres:

Patrimoni arquitectònic

Re-habitar l’Antiga fàbrica de Can Cardona: el nou entorn de treball de GCT arquitectes

Gairebé farà un any que GCT va traslladar el seu despatx a l’antiga fàbrica de Can Cardona situada al bell mig del centre històric de Sant Just Desvern dins de l’era de l’antiga masia de Can Cardona. Aquesta, formava part de l’antic conjunt de masies del centre del poble conformat per Can Campreciós, la desapareguda Can Rodes i la pròpia masia de Can Cardona. Aquest conjunt configurava l’actual Plaça de Jacint Verdaguer, primitivament anomenada Casa de la Vila per la seva proximitat a la casa consistorial.

Vista actual de l’edifici des del rentapeus de la Pl. Verdaguer, maig 2022 – Font: GCT Arquitectes

En els seus inicis, la masia de Can Cardona era un edifici d’habitatge i masoveria, i destinava els seus espais exteriors a la cria del bestiar, galliners, quadres pels animals i magatzems. Aquest ús es mantindria fins l’any 1945, quan es construí l’edifici que més tard es coneixerà com “la fàbrica” per acollir una indústria d’elaboració d’embotits. El projecte és obra de l’arquitecte Josep Alemany, qui durant un temps va ser arquitecte municipal i va desenvolupar nombrosos i importants projectes i obres a Sant Just Desvern. Posteriorment, als anys 70 es construïren els blocs d’habitatges que acaben tancant el conjunt edificat per la banda del Passatge de Daniel Cardona, delimitant l’era que resta oberta cap a la Plaça Jacint Verdaguer per la seva banda de migdia.

Plànols del projecte original de Josep Alemany, 1943 – Font: Arxiu Històric Municipal de Sant Just Desvern.

L’any 1956 la fàbrica d’embotits “La Verneda” desapareix i a l’edifici s’hi instal·la una empresa de resines sintètiques dedicada a la fabricació de baquelita que s’hi estigué des del 1957 fins el 1962, després d’un petit incendi que afectà a l’edifici.

L’any 1963 la farmacèutica Prodes, S.A. reforma de manera molt important els tres nivells o plantes interiors de l’edifici per instal·lar-hi les seves dependències i laboratoris. Durant la seva estada a la fàbrica fins el 1976, la farmacèutica donà treball a molts habitants de Sant Just Desvern, en un moment en que la població del municipi no arribava als 10.000 habitants.

Quan Prodes, S.A. es traslladà al polígon del Pont Reixat, l’antiga fàbrica acollí el “Centre Mèdic Preventiu Sant Just”. Per a poder acollir aquest centre s’instal·là calefacció a tot l’edifici i s’augmentà potència de llum i aigua, ja que es disposava de serveis de saunes i piscines. S’estigueren a l’edifici fins l’any 1981.

Sala de treball de Prodes S.A. a nivell de planta baixa, data desconeguda – Font: Col·lecció Quintana Cortès.

L’últim ús de llarga durada que s’instal·là a l’antiga fàbrica fou del 1981 al 2014 quan serví de magatzem i preparació de comandes de l’empresa “Interseda”, fabricants de mocadors. Aquesta activitat bàsicament ocupà la planta baixa amb accés des de l’era de la masia i oficines a la planta superior, i durant la seva estada no feren cap modificació a l’edifici.

El febrer del 2021, GCT Arquitectes va apostar per donar un nou ús a l’edifici que portava bastant de temps buit, rehabilitant l’edifici per instal.lar-hi les seves oficines. Cal tenir present que la masia de Can Cardona, a la qual està adossada l’antiga fàbrica,  és un edifici patrimonial catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) des de l’any 1987 i, per tant, la intervenció havia de ser curosa tot recuperant i posant en valor l’edifici, i especialment alguns dels seus elements interiors com ho són l’estructura principal de la coberta,  assegurant la correcta convivència amb el bé catalogat.

Per a aquest treball de recuperació i re-habitació, o de dotació d’un nou ús, es va dur a terme un exhaustiu treball de documentació dels elements constructius principals de l’edifici, dels usos i condicionants que l’havien configurat i, en general, de les transformacions que havia tingut l’edifici al llarg del temps.  

GCT, amb la seva aposta compromesa amb la rehabilitació d’aquest edifici, vol posar de manifest la rellevància del mateix des del punt de vista patrimonial; però també des d’un vessant immaterial tot reconeixent i donant valor a l’ús i a les històries al voltant del mateix. Aquestes han estat importants per a moltes famílies del poble que als anys seixanta i setanta hi varen treballar, a més òbviament de per a la família Cardona propietària del mateix edifici; i a partir d’ara, també per a nosaltres.

Actual accés a l’edifici per la planta baixa, novembre 2021 – Autora: Ana Valverde
Sala de treball de GCT Arquitectes a la planta alta de l’edifici, novembre 2021 – Autora: Ana Valverde.
Patrimoni arquitectònic

Obres de rehabilitació a dos edificis de Barcelona

Sempre ens ha interessat participar en la recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat i pobles del nostre entorn; i en aquest sentit hem pogut participar en les obres de rehabilitació, reforma i adequació d’un grapat d’habitatges de l’Eixample de Barcelona construïts durant el primer terç del s.XX. Les obres per renovar la qualitat d’aquest patrimoni arquitectònic de principis de segle s’han realitzat amb intervencions puntuals i parcials, sempre garantint la coherència i recuperació del conjunt, és a dir, mirant de mantenir una visió global del fet arquitectònic.

Entre les intervencions principals destaquen el reforç estructural dels forjats de tot l’edifici, la recuperació de les voltes d’escala i la millora de l’accessibilitat gràcies a la instal·lació d’ascensors (adequant les condicions existents a la normativa actual). D’altra banda, cal remarcar que aquestes actuacions han permès augmentar les prestacions de l’envolvent interior de l’edifici, millorant significativament el seu comportament.

Seguint els criteris aplicats en altres intervencions realitzades anteriorment a GCT com són la recuperació d’un edifici al casc antic de la ciutat o la d’un petit habitatge a Sant Just Desvern, hem treballat per a definir la millor actuació en cada cas tot col·laborant amb professionals de diversos sectors.

D’aquesta manera podem recuperar els valors arquitectònics de cada element de l’edifici incorporant-los al nostre projecte. Volem donar protagonisme, en la mesura que sigui possible, a tots i cadascun d’ells per tal de transmetre les tècniques tradicionals de construcció emprades i els elements propis de l’època en que es va construir.  La conservació i posada en valor d’elements com la volta catalana de l’escala, dels forjats de bigueta metàl·lica i revoltó ceràmic o dels murs de maó massís en són exemple.

A cada obra busquem que els valors més significatius recuperin protagonisme dins del projecte de rehabilitació.

Els últims treballs realitzats són una clara mostra d’intervenció moderna tot mantenint el caràcter històric de l’edifici.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound