Imatge icona sensibilitat ambiental
Edificació residencial

Qualitat de l’aire interior com a un dels eixos principals projectuals de GCT Arquitectes

A GCT Arquitectes som conscients que les persones passem gran part del nostre dia en recintes tancats i aquest fet ens empeny a investigar en quines son les millors pràctiques arquitectòniques a l’hora de millorar la qualitat d’aquests espais. 

La bona qualitat de l’aire és essencial a l’hora de garantir la salubritat dels espais interiors i dintre del nostre tarannà projectual hi tenim incorporades diverses estratègies que ens permeten garantir que els usuaris dels nostres edificis gaudeixen d’unes estances amb altes prestacions. Un dels exemples més recents de l’aplicació d’aquests criteris ha estat el procés de disseny de la darrera obra finalitzada al despatx: l’edifici PANAREA a Vilanova i la Geltrú promogut per AEDAS HOMES. En aquest edifici hi hem aplicat diversos mètodes entre els quals hi podríem destacar els següents: 

  1. Pel que fa als tancaments hem prioritzat l’ús de materials amb alta permeabilitat al vapor d’aigua afavorint d’aquesta manera la regulació higrotèrmica de l’interior. S’ha pres especial cura en el disseny de la trobada de les fusteries amb les façanes amb la instal·lació de làmines EPDM autoadhesives i així evitar les filtracions o capil·laritat d’aigua que poden arribar a provocar l’aparició de fongs 
  1. Pel que fa la ventilació dels espais interiors,  hem dut a terme la instal·lació de recuperadors de calor centralitzats a la coberta de flux creuat per aprofitar l’energia residual de l’aire. Impulsem aire net a través de les reixes de ventilació de les habitacions a la vegada que s’extreu aire viciat de les cuines, sales de bany i safarejos. D’aquesta manera garantim l’òptima ventilació dels habitatges a la vegada que millorem l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici. 
  1. Pel que fa els revestiments interiors hem prioritzat l’ús  de materials d’origen naturals com la fusta en les zones comuns de l’edifici així com les plaques de cartró-guix als espais habitables. L’objectiu ha estat evitar els materials plàstics per tal de no incrementar l’electricitat estàtica i l’alliberament de COPs i COVs. L’acabat de parets i sostres s’ha fet amb pintures plàstiques amb segell ECOLABEL que garanteixen menors emissions de substàncies nocives a l’entorn. 
  1. No hem passat per alt la importància de minimitzar l’exposició a la radiació electromagnètica d’alta freqüència així que s’ha optat per prioritzar l’ús de xarxes cablejades  per els sistemes de transmissió de veu i dades. També s’ha pres cura de separar dels habitatges el centre de transformació per tal minimitzar les possibles immissions de radiació que provoquen aquests espais. 

El sector de la construcció cada cop està més sensibilitzat en aquests temes i bona prova d’això és la publicació per part del COAC d’una eina per ajudar als professionals a detectar els paràmetres que incideixen en la salubritat dels espais interiors (link: https://www.arquitectes.cat/ca/suport/nova-eina-espais-interiors-saludables)

El procés de recerca i innovació per millorar el benestar de les persones és clau en la filosofia de GCT Arquitectes i bona prova d’això és l’empenta que motiva al nostre departament tècnic a l’hora de recercar nous materials i productes constructius.

Per a més informació d’aquest projecte, consulta el següent enllaç:

projectes edificis habitatge plurifamiliar a Mallorca
Edificació residencial

GCT Arquitectes amplia el seu radi d’acció

GCT Arquitectes continua ampliant el seu perímetre d’influència i de nou arriba fins a les Illes Balears, on anys enrere ja vam construir el Centre de Salut d’Andratx.

Durant aquest any 2023 hem participat en diversos concursos promoguts per l’IBSalut (Servei de Salut de les Illes Balears) i hem rebut dos reconeixements: segon i tercer premi per a dos UBS, un a Calvià, i l’altre a Ses Salines

Actualment, estem desenvolupant alguns projectes d’edificis d’habitatge plurifamiliar a Mallorca. L’últim, una promoció de 20 habitatges, de 2 i 3 dormitoris amb una àmplia zona exterior que inclourà piscina comunitària i gimnàs. 

Els habitatges de planta baixa tenen grans jardins privatius, mentre que els habitatges superiors tenen terrasses. 

Tots els habitatges potencien estratègies arquitectòniques passives i actives, que afavoreixen l’autosuficiència del conjunt. L’edifici s’ha dissenyat amb l’objectiu de generar el menor impacte possible en el terreny, gràcies a la seva adaptació topogràfica i l’elecció de materials per una major integració. 

Amb aquesta fita, aconseguim un dels reptes del nostre pla estratègic d’aquest any, que contempla el creixement en el sector residencial més enllà del nostre hàbitat natural

proyectos de edificios de vivienda plurifamiliar en Mallorca

Per a més informació d’aquest projecte, consulta el següent enllaç:

Baner post Perspectiva de género en la arquitectura por GCT Arquitectes
Edificació residencial

Perspectiva de gènere a l’arquitectura

La perspectiva de gènere és un mètode per a analitzar la realitat social al permetre identificar les situacions de desigualtat i assegurar que dones i homes influeixin, participin i es beneficiïn de manera igual en tots els àmbits de la política, societat i cultura.

El propòsit de la perspectiva de gènere és acabar amb l’estratificació i la immobilitat dels rols de gènere imperants fins al moment, evitar la jerarquització i propiciar els canvis que dotin a la societat actual de valors inclusius clars.

L’arquitectura ha de donar predominança a aquests aspectes socials de l’entorn construït i als aspectes d’inclusió, anteposant el benestar de les persones a les preferències de caràcter merament estètic o a les modes, ajudant a dissenyar entorns inclusius, tant fora com dins de l’habitatge, és a dir, tant en l’àmbit urbanístic com en l’àmbit residencial.

En aquest article es volen tractar alguns dels aspectes més importants en els quals podem participar amb l’aplicació de perspectiva de gènere des del nostre paper en la realització dels projectes.

En l’arquitectura residencial es pot dir que l’habitatge és el lloc on succeeix la primera socialització i, per tant, hem de contribuir en la construcció d’espais domèstics lliures de jerarquies i de dependències vinculades als rols de gènere anacrònics.

Alguns dels punts a tenir en compte són:

  • Noves tipologies. Nous models residencials pensats per a grups concrets de població que tenen necessitats residencials específiques.
  • Diversitat de tipologies. Heterogeneïtat de tipologies variades que permetin adaptar l’oferta d’habitatge a la diversitat de necessitats i tipus de llar que apel·la la societat i afavorir la integració de tots els tipus d’unitat familiar existents en l’actualitat.
  • Habitatges col·laboratius. Versatilitat i flexibilitat en el disseny dels habitatges per a adaptar els entorns domèstics a la realitat canviant de les llars.
  • Solucions de tipus passiu i materials de major durabilitat. Pensar des de la projecció de l’edifici en sistemes que no requereixin molt de manteniment sol ser més adequat des de la perspectiva de gènere, però és important mantenir al seu torn un equilibri amb el cost de la construcció perquè resultin accessibles econòmicament.

D’altra banda, cal tenir en compte la corresponsabilitat i conciliació entre la vida personal, professional i familiar. Això implica donar suport al repartiment entre dones i homes del treball no remunerat que implica la realització de les tasques de cura d’altres persones i manteniment de la llar.

En arquitectura podem incloure pautes sobre com albergar millor aquestes cures i com des del disseny espacial podem donar suport a aquest conjunt d’activitats com per exemple adequant la dimensió dels espais destinats a aquests, tenint una major percepció de seguretat mitjançant un control visual a través d’un disseny que faciliti la permeabilitat visual, els camps visuals amplis i eliminació de llocs foscos i aïllats.

A GCT pensem que és important considerar la perspectiva de gènere per dissenyar entorns residencials capaços de respondre a les necessitats quotidianes de tota mena de persones, llars i maneres de vida.


Si t’ha resultat interessant aquest contingut i vols ampliar-ne informació, no dubtis a contactar amb nosaltres:

Edificació residencial

Comencen les obres de la promoció LA VALL a Sant Just Desvern

Després de molt de temps de gestió urbanística finalment comencen les obres per desenvolupar la promoció que rebrà el nom de La_Vall, en desenvolupament del PMU del Sector 1 de la MPPGM del front nord de la Ctra Reial entre l’Av. de la Riera i el carrer Blasco de Garay de Sant Just Desvern.

Es tracta d’un sector d’aproximadament 2’5Ha de sòl on es preveu construir fins a set grans edificis plurifamiliars d’habitatge. Els cinc que es construiran amb façana a la Ctra Reial es projecten amb la fòrmula del que es coneix com BTR (Build to rent), i per tant es tracta d’habitatge plurifamiliar lliure (HLL) de lloguer, que disposarà de serveis comuns (zones de coworking, coliving, gimnasos, espais de lleure, etc) i piscines comunitàries en plantes coberta. Els altres dos edificis plurifamiliars que es projecten, amb façana a l’Av. de la Riera, i on es concentra practicament un terç del total numero d’habitatges,  seran construits en règim de protecció oficial (HPO), i també es destinaran a lloguer.

Està previst que els diferents edificis rebin noms que faran referència a diferents masies de la Vall de Sant Just, com Vilà, Carbonell, Fatjó, Oliveres, Candeler i Baró, en record de que bona part del sostre edificable que es desenvolupa en aquest nou sector, prové d’aprofitament urbanístic traslladat de la Vall de Sant Just per preservar aquell entorn natural i el de moltes de les masies que s’hi ubiquen.

Aquest nou conjunt edificat, de gairebé 600 nous habitatges, juntament amb els edificis de la promoció Els Miralls construits recentment a l’altra banda de la Ctra Reial, conformaran un nou barri del municipi, que donarà continuitat urbana als municipis de Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí, al voltant del Parc de Torreblanca.

GCT Arquitectes ha desenvolupat el projecte de tot el conjunt edificatori on, a més d’habitatges, es disposa d’activitat econòmica i comercial en plantes baixes, i d’importants plantes soterrades per a aparcaments, trasters i instal.lacions. GCT Arquitectes també dirigeix les obres d’urbanització del sector d’acord amb el projecte desenvolupat en col.laboració amb l’enginyeria EIPO SL.

Edificació residencial

Comencen les obres de PANAREA, primer edifici del conjunt ILLA NOVA

Recentment s’han iniciat les obres de construcció d’un important conjunt d’edificis d’habitatges al sector Pirelli Mar de Vilanova i la Geltrú, en un nou àmbit de desenvolupament que es coneix com Illa Nova.

GCT Arquitectes desenvolupa els diferents projectes d’edificació; dels quals el primer, batejat amb el nom de Panarea, ja es troba amb les obres iniciades des del passat mes de novembre. El segon, que rebrà el nom de Patmos, és a punt de començar-se a construir; i el tercer es troba en tràmit de llicència d’obres. Els dos últims edificis tot just estan en fase d’avantprojecte.

El conjunt que disposarà d’un total de més de 300 habitatges, és una important aposta d’Aedas Homes per ocupar un barri de nova planta que es desenvolupa en un espai central de la ciutat antigament ocupat per una important activitat industrial.

El sector residencial s’ordena en 5 edificis de gran alçada, d’entre PB+8 i PB+11 i amb habitatges de 2, 3 i fins a 4 habitacions en totes les seves plantes. Cada edifici disposa de dues plantes soterrades destinades a aparcament, trasters i instal·lacions. L’espai lliure a l’entorn de la planta baixa de l’edifici es destina bàsicament a espais comunitaris: accessos i espais de pas, àrea de jocs infantils, piscina i bicicletari. Els habitatges de planta baixa disposen d’un petit jardí privatiu, i tots els habitatges de plantes pis disposen d’unes importants terrasses exteriors al llarg de tota la seva façana.

El projecte es resol amb un alt nivell d’eficiència energètica (A-A); amb la instal·lació d’equips de producció d’ACS amb aerotèrmia comunitària, renovació d’aire de doble flux amb recuperadors de calor, i, una envolupant tèrmica contínua amb un acabat de façana tipus SATE.

El projecte està realitzat seguint la metodologia BIM, facilitant així el flux de treball i l’intercanvi d’informació entre els diferents agents participants en el projecte: arquitectes, aparelladors, consultors d’instal·lacions, enginyeria d’energia, consultors d’estructures, responsables de la pròpia promotora i finalment de l’empresa constructora.

Des de GCT Arquitectes estem convençuts que el treball en equip i la implicació activa de totes les parts són la clau de l’èxit d’aquest projecte.

Les obres de PANAREA ja iniciades es troben en fase de contenció perimetral i excavació de soterranis.

Edificació residencial

Finalitzen les obres del conjunt residencial Hannon a Sant Adrià de Besòs.

Recentment han finalitzat les obres de Hannon, una promoció amb 40 habitatges d’altes prestacions, a Sant Adrià del Besòs. Les obres han estat executades per Vopi-4, amb la Direcció d’Execució d’Arrevolt SCCLP, i la participació de GCT arquitectes com a directors de l’obra i redactors del projecte.

El complex s’ubica al sud-est del nou eixample de creixement definit pel pla especial de reordenació del barri de la Mina.

Aquest nou conjunt residencial promogut per AEDAS Homes, ofereix tipologies flexibles que s’ajusten a les necessitats i patrons canviants, tant social com tecnològics. Tot i que parlem de flexibilitat, el terme que millor defineix els habitatges projectats és l’adaptabilitat.

Els diferents habitatges de 2 o 3 dormitoris es distribueixen en dos blocs diferenciats, sota una gran base d’ús comercial. El bloc1 (PB+4) amb 16 habitatges i el bloc2 (PB+6) amb 24 habitatges.

El projecte s’ha desenvolupat potenciant tant la il·luminació i ventilació de totes les estances com garantint una alta hermeticitat en cada habitatge de manera que s’aconsegueixen uns habitatges amb altíssimes prestacions en matèria de sostenibilitat on la demanda energètica està un 24% per sota en relació a la mitjana d’edificis i les emissions de CO2 un 33% menys.

La distribució interior permet usos més flexibles de l’habitatge per part dels seus usuaris, amb la determinació d’espais menys jerarquitzats.

Els espais comunitaris es doten d’usos tant de relació (zones enjardinades, piscina i solàrium a coberta) com d’afavoriment d’actituds sostenibles (aparcament de bicicletes o espais per a gestió i residus i reciclatge d’aigües grises).

L’edifici es projecta i es construeix aconseguint una qualificació A-A en la certificació energètica de l’edifici.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound